Блог користувача: Фунтікова Ольга

Фунтікова Ольга
Фунтікова Ольга - субота 27 лютого 2021 13:45 PM
Для всіх

Мета та завдання навчальної дисципліни

Основні завдання курсу:

  1. Реалізація концепції підготовки педагогічних кадрів у системі вищої освіти.
  2. Формування педагогічного мислення у майбутніх  вихователів-методистів як наскрізної складової  їхньої підготовки до педагогічної діяльності у ЗДО.
  3. Формування узагальненої системи науково-теоретичних знань з організації та управління методичною роботою в ЗДО та оволодіння сучасною науковою мовою.
  4. Засвоєння науково-процесуальних та нормативних основ управління науково-методичною роботою в ЗДО.
  5. Засвоєння сутності суб’єктної організації науково-методичної роботи в ЗДО, об’єктної організаційно-управлінської  науково-методичної роботи в ЗДО.
  6. Розвиток професійних якостей майбутнього  вихователя-методиста ЗДО.
  7. Забезпечення готовності майбутнього вихователя-методиста до експериментальної роботи в умовах сучасного ЗДО та здійснення методичного керівництва.

 

 

Програмні компетентності

 

ЗК1.  Аналіз та синтез. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів.

ФК1. Здатність враховувати загальні, специфічні (при різних типах порушень) закономірності та індивідуальні особливості психічного та психофізіологічного розвитку, особливості регуляції поведінки і діяльності дитини у різні вікові періоди в умовах сімейного виховання.

ФК2. Здатність розуміти високу соціальну значущість професії, відповідально і якісно виконувати професійні завдання, дотримуючись принципів професійної етики у роботі з батьками і дітьми

ФК3. Здатність брати участь у міждисциплінарній та міжвідомчій взаємодії спеціалістів у вирішенні професійних завдань у галузі психолого- педагогічної діяльності з метою формування системи позитивних міжособистісних стосунків, психологічного клімату та організаційної культури в освітньому закладі.

 

Програмні результати навчання

 

1. Демонструвати знання з методики керівництва експериментальною роботою в ЗДО,  ясно та логічно висловлювати одержані базові знання, демонструвати розуміння теорії і її зв'язок с практикою.

2. Демонструвати спроможність ефективно застосовувати науково-експериментальні засоби, методи й форми  у методичному керівництві експериментальною роботою в ЗДО.

3. Демонструвати здатність розв’язувати широке коло педагогічних  проблем.

4. Демонструвати навички роботи з педагогічним колективом.

5. Демонструвати здатність застосовувати науково-дослідні знання в організації експериментальної роботи в ЗДО.

6. Демонструвати вправність в плануванні експериментальної роботи в ЗДО.

7. Демонструвати спроможність здійснювати психолого-педагогічну діагностику  суб’єктів наукового пізнання та  виробляти педагогічні рекомендації, щодо усунення проблем.

 

[ Змінено: субота 27 лютого 2021 13:45 PM ]
 
Для всіх

Мета: систематизувати знання студентів магістратури про види контролю та його функції, принципи і методи здійснення контролю знань студентів та їх взаємозв’язок між собою.

[ Змінено: середа 15 квітня 2020 14:35 PM ]
 
Для всіх

Мета: систематизувати знання майбутніх фахівців про педагогічну,  інформаційно-комунікативну технології, «хмарну» технологію та Веб-квест-технологію; проаналізувати протилежні точки зору щодо використання  технологій науковцями та встановити джерела їхніх розбіжностей; виявити закономірні етапи  розвитку та становлення технологічних засад в освітньому просторі.

 

[ Змінено: середа 15 квітня 2020 14:25 PM ]
 
Для всіх

Мета:ознайомити студентів із сутністю та особливостями підготовки спеціалістів для системи дошкільної освіти, продовжувати формування вміння майбутніх викладачів працювати з науковими першоджерелами, аналізувати, порівнювати та узагальнювати різні точки зору науковців